LEER-
ONDERSTEUNINGS-
PROGRAM

PROSPICIMUS-OPVOEDINGSENTRUM

Indien kinders leeragterstande ten opsigte van Huistaal en/of Wiskunde ontwikkel, word sodanige kind na die Prospicimus-opvoedingsentrum verwys. Die skoolgebaseerde ondersteuningspan, tesame met die klasopvoeder, sal ‘n ondersteuningsplan opstel.
Die Prospicimus-opvoedingsentrum bied die volgende dissiplines van ondersteuning aan:

REMEDIËRING

 • Volledige evaluering van vlak van funksionering
 • Skoolgereedheidsevaluering
 • Transkribeerders
 • Amanuensis: Lesers – Assesseringshulp

ARBEIDSTERAPIE

 • Volledige evaluasies
 • Sensoriese integrasie
 • Perseptuele ontwikkeling
 • Growwe en fyn motoriese ontwikkeling

SPRAAK EN GEHOOR

 • Spraak-/Taalterapie en Oudiologie
 • Vroeë identifikasie van taal- en spraakprobleme
 • Spraak- en taalevaluasies

DIDAKTIESE HULPSPAN

 • Hulp word deur klasopvoeders aangebied
 • Inskakeling vir leerders met didaktiese behoeftes