NASORG

Die skool beskik oor ‘n nasorgsentrum slegs vir ingeskrewe leerlinge waar ‘n warm, gesonde milieu en atmosfeer vir stimulering, sosialisering en emosionele ontwikkeling geskep word deur opgeleide personeel van grondslag-, intermediêre- en senior fases.

URE

  • Die nasorg is oop van Maandae tot Vrydae om 12:30 – 17:30 en tydens skool-vakansies vanaf 07:45 –17:30.

INSKRYWINGS

  • Aansoekvorms is beskikbaar per e-pos of kan by die hoofnasorglokaal tydens amptelike ure afgehaal word. Aansoekvorms moet aan nasorg@welgemoedprimary.co.za gestuur word of by die hoofnasorglokaal of skool se ontvangs ingehandig word.

SPORT- EN KULTUURAKTIWITEITE

  • Alle leerders ontvang ‘n aktiwiteitsvorm waarop ouers die leerder se aktiwitiete waaraan hy/sy deelneem moet aandui.
  • Leerders word deur ‘n nasorgpersoneellid na hul onderskeie aktiwiteite vergesel. Na afloop van die aktiwiteit word die leerders weer terug na hulle klas geneem.

MIDDAGETE

  • ‘n Addisionele middagete en waterbottel is nodig vir nasorgleerlinge.

HUISWERK

  • Die nasorgonderwyser sal groephuiswerk soos voorgeskyf deur die klasonderwyser met die leerders doen. Huiswerktyd is geskeduleer vanaf 14:30 tot en met 15:30. Dit mag gebeur dat ‘n leerder ‘n aktiwiteit tydens hierdie tyd het. Dus bly dit die ouers se verantwoordelikheid om alle huiswerk te kontroleer en te verseker dat dit voltooi is.

VEILIGHEID

  • Die veiligheid van die leerders is die nasorgpersoneel se hoogste prioriteit. Twee klaskamers, een vir Engels en een vir Afrikaans, is vir Graad 1-nasorg toegeken.
  • Nasorgleerders wag in hulle klaskamer vir hul onderwyser wat hulle dan na die nasorgklaskamer sal vergesel. Aanwesigheid sal dan op die register aangeteken word.